Azerbaycan hakkında bilgiler

Azərbaycan və böyük ipək yolu: Bizim əcdadlarımızın ölkəsi sirli uzaq Çin ilə ziynət əşyalarına ehtiyacı olan zəngin Avropa arasında qızıl qapı rolunu oynayırdı. Ona görə də qədim İpək yolunun üstündəki zəncirin bu əsas  «aşırımına» belə diqqət yetirilirdi. Həmin zamanlarda əsas karvan yollarının salınması  təkcə qida və suyun olmasından asılı olmurdu.  Karvan yolları, bir qayda olaraq, elə ölkələrdən keçirdi ki,  orada səyahətçilər və tacirlər kifayət qədər yüksək mədəniyyət görmüş, qonaqpərvər, müharibə və tayfalararası nifaq olmamış və  yerli əhali ticarət əlaqələrinə can atmış olsun.  Bütün bu keyfiyyətlər də Azərbaycan əhalisinə xas olan xüsusiyyətlərdir. Onun əməksevər, istedadlı sənətkarları isə xarici tacirlərə bir çox faydalı mallar təklif edə bilirdilər. Bunlara misal olaraq zərif ziynət əşyalarını, nəfəs və simli çalğı alətlərini, qiymətli silahları, dəbdəbəli, çox qiymətli xalçaları və əlbəttə yerli rəngarəng  ipək parçaları göstərmək olar. Bəs təbii sərvətlər? Tacirlər Avropaya buradan neft, qiymətli daşlar, duz, civə, yun, pambıq, mineral boyalar, farmakoloji dava-dərman və bir çox başqa şeylər aparırdılar. Yerli mis məmulatlar: qab-qacaq, şamdanlar, astronomiya cihazları böyük şöhrət qazanmışdı. Yeri gəlmişkən, təcrübəli ustaların ənənələri əsrlərdən keçib müasir dövrə qədər gəlib çıxmışdır – hal-hazırda Azərbaycanın dağ kəndi olan Lahıcda qədim sülalələrin sirlərindən istifadə etməklə  hələ də əntiqə miss əşyalar düzəldilməkdədir. Turistlər “oriental” səpgisində düzəldilmiş bu əşyaları həvəslə alırlar. Turistlərin çoxu əl işi olan xalçaları, naxışla işlənmiş kəmərləri, zərbafta ilə  işlənmiş malları, kəlağayıları, taxta memarlıq nümunələrini, Azərbaycan rəssamının milli səpgidə çəkdiyi şəkilləri və i.a. almağı sərfəli alver hesab edirlər. Bütün bu incəsənət əsərləri xaricdə mütəxəssislər və zərif şərq ziynət əşyaları həvəskarları tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Hal-hazırda respublika TRASEKA proqramı çərçivəsində qədim ticarət əlaqələrini  canlandırmaqla Çini Fransa ilə birləşdirmək üçün tarixi transkontinental Böyük İpək Yolu marşrutunu bərpa etmək layihəsində iştirak edir.

Azərbaycanın coğrafiyası: Azərbaycan Zaqafqaziya regionunun cənub-şərqində, Asiyanın qərbində yerləşir. Azərbaycan şimaldan – Rusiya ilə, şimal-qərbdən – Gürcüstan ilə, cənubdan – İranla, qərbdən – Ermənistan ilə, uzaq cənub-qərbdən Türkiyə ilə  həmsərhəddir. Şərqdə Xəzər dənizi ilə əhatə olunmuşdur. Ərazisinin sahəsi – 86,6 min kv. km-dir. Qitə hissəsindən savayı onun sahəsinə Xəzər dənizində olan bir neçə kiçik  adalar da daxildir (Bakı və  Abşeron arxipelağı).Azərbaycanın ərazisində relyefin bütün növlərini: həm dağları, həm ovalıqları, həm düzənlikləri, həm də  çökəklikləri görmək olar. Azərbaycanın demək olar, yarısını dağlar tutmuşdur: şimalda Böyük Qafqaz sıra dağları, cənub-qərbdə Kiçik Qafqaz sıra dağları ucalır. Ölkənin ən yüksək  nöqtəsi – Baş və ya Suayrıcı sıra dağlarında yerləşən Bazardüzü (4 466 m) zirvəsidir. Ölkənin mərkəzi hissəsində Kür-Araz ovalığı, cənub-şərqində isə – Lənkəran ovalığı yerləşir.Ölkədə yerin təkində neft, dəmir filizi, əlvan metal  ehtiyatları vardır. Azərbaycanın dağları sıx meşələrlə örtülüdür. Azərbaycan torpağının əsil bəzəyi onun dağ gölləridir. Batabat, Migel, Maralgöl, Göygöl kimi göllər özünəməxsus bənzərsiz gözəlliyə malikdir. 1000-ə yaxın mineral qaynaqlar aşkar edilmişdir, onlardan ən məşhurları – Badamlı, İstisu, Sirabdır.

Azərbaycanın fauna və florası da zəngin və müxtəlifdir.  Dünyada mövcud olan 11 iqlim qurşağından 9-u respublikada müşahidə olunur.

Milli qoruqlar: Ölkənin təbiəti çox zəngindir. Onun ərazisində kaynozoy erasının abidəsi olan nadir meşələr qalmışdır. Onlara daha dünyanın heç bir yerində rast gəlinmir. Ona görə də, qəribə deyil ki, hökumət özünün bir çox  təbiətin mühafizəsi ərazilərini yaradır və onları qoruyur. Qızılağac, Zaqatala, Şirvan kimi qoruqlar beynəlxalq əhəmiyyətə  malikdir. Hirkan Milli parkı Talış meşələrində və Lənkəran ovalıqlarında relikt bitkilərini qoruyur. Türyançay  qoruğunun yaradılmasının əsas məqsədi – Bozdağın arid meşələr landşaftları kompleksinin saxlanılması və bərpasıdır. Böyük Qafqazın cənub yamacındakı təbiət kompleksləri İsmayıllı qoruğunu mühafizə edir, dünyanın ən gözəl göllərindən biri olan Göygöl və onu əhatə edən Kiçik Qafqazın təbii kompleksləri Göygöl qoruğunu mühafizə edir. Ağgöl, Bəsitçay, Qarayaz, Pirquli qoruqları da böyük maraq doğurur. Azərbaycanda ümumən 13 təbii qoruq və 18 müvəqqəti qoruq vardır.

Fauna: Azərbaycanın heyvanat aləmi də çox müxtəlifdir və təxminən  12 min  növ heyvan vardır. Meşələrdə ayı, canavar, maral, bəbir, qaban yaşayır. Quru zonalarda çoxlu miqdarda kərtənkələ, zəhərli ilan və digər sürünənlər, habelə dovşanlar, canavarlar, tülkülər olur. Kür və Araz ovalıqlarında vəhşi qabanlar, cüyürlər, porsuqlar, çaqqallar olur. İri heyvanlardan burada ceyranlar yaşayır. Dağıstan dağ keçisinə də rast gəlmək olur. Xəzər dənizinin dayazlıqlarında müxtəlif quş aləminə– qırqovula, kəkliyə, tetra quşuna rast gəlinir. Quşların çoxu – ördəklər, qazlar, qu quşları,  vağlar, qızılqazlar, qutanlar, qarabatdaqlar qışlamaq üçün uçub bura gəlirlər.

İxtiofauna: Respublikanın şirin sularında və Xəzər dənizində 30 cinsdən olan  balıqların tutulmasına icazə verilir. Onların çoxu Kürdə və digər su hövzələrində tutulur. Ən qiymətli balıq növləri – qızılbalıq, nərə balığı,  ağbalıq, xəşəm, şamaya və ilanbalığıdır. Bunlardan başqa, çapaq balığı, sazan və digərləri də olur. Respublikanın balıq zavodlarında və müxtəlif növ balıq yetişdirilən təsərrüfatlarda hal-hazırda   20 mln.-a yaxın nərə balığı, 600 min qızılbalıq və 800 mln.-dan çox çapaq balığı, sazan və digər balıq növləri yetişdirilərək dənizə buraxılır.

Flora: Azərbaycan Respublikasının ərazisi zəngin floraya malikdir. Burada  4500-dən çox bitki növləri yayılmışdır, o cümlədən 200 endemik növlər vardır ki, bunların da arasında nadir və kökü kəsilən növlərə rast gəlinir. Azərbaycanın ərazisində genişyarpaqlı meşələr, qarışıq meşələr, tuqay meşələri, həmişəyaşıl bitki əkinləri, subalp seyrək meşələri, alp çəmənlikləri (dağlarda) vardır.

İqlimi: Ölkə hüdudlarında iqlimin 9 növünə, quru və rütubətli subtropik iqlimdən tutmuş dağ tundra (yüksək dağlıq) iqliminə qədər  rast gəlinir.Orta illik temperatur ovalıqlarda +15° S-dən dağlarda 0° S –dək dəyişir. İyul ayında orta temperatur ovalıqlarda  +26° S-dən (ən çoxu +32-35 °C, lakin bəzən +40 °C-dək çatır) dağlarda +5° S-dək, yanvar ayında orta temperatur müvafiq olaraq +3° C-dən +10° C-dək olur.
Yay quru keçir. Payızda və yazda yağışlar yağır. İllik  yağıntı Abşeronda 200 mm-dən Lənkəran ovalığında 1200-1700 mm-dək olur. Əsasən payızda çox vaxt güclü şimal küləkləri əsir.

Çaylar: Azərbaycanın bütün çayları Xəzər dənizinə tökülür. Azərbaycanda 1 250-dək xırda çaylar  vardır. Çayların çoxu Qafqazın ən iri çayı olan  Kür çayı (uzunluğu 1515 km, sahəsi – 188 min kv.km). hövzəsinə aiddir. Onların bəziləri birbaşa Kürə, digərləri onun  ən iri qolu olan Araz çayına – Azərbaycanın ikinci iri çayı (uzunluğu 1072 km), üçüncüləri birbaşa Xəzər dənizinə tökülür. Kür çayının üstündə Mingəçevir SES və Mingəçevir su hövzəsi (605 kv. km) tikilmişdir.

Gölləri: Respublikada  250 göl vardır, onların çoxu kiçik göllərdir, ən böyük göl Hacıqabul (sahəsi 15,5 kv. km) gölüdür. Ondan bir az kiçik göl Böyükşor (10 kv.m.) gölüdür.  Murovdağ sıra dağlarının şimal-şərq yamacında bir sıra  gözəl mənzərəli göllər vardır, onlardan ən gözəli bütün Qafqazda tayı-bərabəri olmayan Göygöldür.

64 comments

 1. tadalafil buy online canada – buying cialis cheap generic cialis nz

 2. In Szenario Sie beteiligt bis Sehen Sie sich es, sicherzustellen, dass stellen Sie sicher, dass durchsuchen Terminologie von dass
  Werbe vor wirklich Übertragung, um es.

 3. Thanks for all your valuable efforts on this site. Betty enjoys making time for investigations and it is easy to see why. My partner and i know all concerning the dynamic form you offer efficient tactics through your blog and therefore strongly encourage response from some other people on the situation and my princess is in fact understanding a great deal. Take advantage of the rest of the new year. You are always carrying out a dazzling job.

 4. I have to get across my gratitude for your kindness supporting people who have the need for guidance on that issue. Your special dedication to passing the solution all over appeared to be extremely insightful and have continually permitted regular people like me to achieve their desired goals. Your new useful recommendations signifies a whole lot to me and additionally to my office workers. Many thanks; from all of us.

 5. I have to show appreciation to you for bailing me out of this particular matter. Right after looking out through the the net and obtaining ideas which were not powerful, I believed my life was over. Existing devoid of the approaches to the issues you’ve sorted out all through your write-up is a serious case, as well as ones which may have badly damaged my entire career if I hadn’t noticed your blog post. Your personal natural talent and kindness in controlling all the things was very helpful. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a thing like this. It’s possible to now look ahead to my future. Thanks a lot very much for your expert and amazing help. I will not be reluctant to refer your blog to anybody who needs to have support about this situation.

 6. canadian compounding pharmacy https://drugs1st.shop/
  canada drug pharmacy

 7. propecia for men to buy In addition, overall evidence based exercise recommendations were not studied in women with a history of bone metastasis associated with breast cancer

 8. propecia hk Enrolment is underway at the first trial site in the US

 9. Another condition that can lead to post- sex bleeding is cervical entropion buy azithromycin 500 single dose

 10. capecitabine l allegra fattoria roma Christopher Saincome, Hannah s grandfather, said his son in law wanted to take Hannah with him to Tennessee, where he recently moved can you take viagra if you have hemorrhoids Methods To test this hypothesis, we used MCF7 cells together with a tamoxifen resistant cell line MCF7 TAM

 11. I temp orally and vaginally using Ovusense, and use OPKs, and will be scanned this month so hopefully we will see how it all works cialis for sale online

 12. Luckily I was getting busy that week with hubby cialis 20mg for sale

 13. The particle size was reduced to 231 nm with a polydispersity index of 0 priligy over the counter

 14. cheap cialis online pharmacy Activation of withdrawal, adaikan g

 15. Perfectly composed subject matter, Really enjoyed looking at.

 16. It s sort of dГ©jГ  vu all over again finpecia canada acetaminophen IV increases effects of heparin by unknown mechanism

 17. Some trends of drugs. Some trends of drugs.
  mens erection pills
  Top 100 Searched Drugs. All trends of medicament.

 18. Należy pamiętać, że aby to się liczyło, użytkownik Facebooka, którego zapraszasz, nie może nigdy wcześniej grać w grę, w przeciwnym razie nie zostanie dodany jako osoba zaproszona. „Wiejskie podwórko” – rozmowa na temat ilustracji: Jakie zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku?; Jak wyglądają te zwierzęta?; Które zwierzęta mają dwie, a które cztery nogi?; Które mają rogi?; Jak poruszają się ptaki?; Jak inne zwierzęta?; Jakie zwierzęta żyjące na wiejskim podwórku można spotkać w mieście?; Kto dba o zwierzęta mieszkające na wiejskim podwórku?; Jak wygląda praca gospodarza?. Na podstawie własnych doświadczeń dzieci mogą opowiadać o pracy w gospodarstwie, o codziennych obowiązkach. Pomoże nam to w szybszym rozwiązaniu Twojego problemu.
  https://elliottszrm152502.idblogz.com/18356578/kasyno-wirtualne-rejestracja
  Dla przykładu, jeżeli wygramy 100 zł, to tę kwotę musimy obrócić trzydziestokrotnie, czyli postawić zakłady na kwotę łącznie 3000 zł, żeby móc wypłacić środki. Minusem aplikacji jest to, że nie znajdziemy jej w oficjalnych sklepach Google Play oraz App Store, a możemy pobrać ją wyłącznie ze strony Totalizatora Sportowego. Wizard 101 to wieloosobowa gra przygodowa online stworzona przez KingsIsle… Bonusy powitalne, które są powszechne i znane wszystkim, to z góry ustalony procent pierwszej wpłaty. Jednak niektóre kasyna online na prawdziwe pieniądze oferują pakiety powitalne składające się z kilku bonusów powitalnych przyznawanych dodatkowo do pierwszej wpłaty. Na przykład, jeśli zdeponujesz 500 $ w kasynie, które oferuje 200% bonus powitalny, otrzymasz 1000 $ w bonusie oprócz 500 $ w prawdziwych pieniądzach.

 19. I improved my diet, began exercising more and overall felt better than I ever had clomid Lloyd VcTsXZrrKhuvvWDW 6 18 2022

 20. whoah this weblog is magnificent i really like studying your articles. Keep up the good paintings! You know, a lot of persons are hunting around for this information, you could aid them greatly.

 21. Hey there! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 22. Promocja bez depozytu w kasynie Lucky Bird jest oferowana dla graczy, którzy założyli swoje konto. Bez tego nie jest możliwe aktywowanie bonusu, jak również granie w gry hazardowe znajdujące się w bibliotece na prawdziwe pieniądze. Bonus bez depozytu w postaci… bonusy kasynowe Nazywam się Lucas Fisher, mam 34 lata i pochodzę z Niemiec. Studiował dziennikarstwo w Goethe Uniwersytet we Frankfurcie. Od młodości lubił zakłady sportowe i gry kasynowe online. Czasami dobrze było zarabiać na tym. Dlatego mając duże doświadczenie, postanowiłem stworzyć własną stronę internetową, na której będę dzielił się przemyśleniami na temat gry w kasynach, zakładów sportowych i e-sportowych! Nazywam się Lucas Fisher, mam 34 lata i pochodzę z Niemiec. Studiował dziennikarstwo w Goethe Uniwersytet we Frankfurcie. Od młodości lubił zakłady sportowe i gry kasynowe online. Czasami dobrze było zarabiać na tym. Dlatego mając duże doświadczenie, postanowiłem stworzyć własną stronę internetową, na której będę dzielił się przemyśleniami na temat gry w kasynach, zakładów sportowych i e-sportowych!
  http://r09.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=51576
  Popularne wyszukiwania miast w Polsce: Choć gry kasyno królują obecnie w internecie, to w Polsce dostępne jest póki co tylko jedno legalne kasyno online – Total Casino. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej graczy woli pograć w ruletkę, blackjacka czy pokera przy prawdziwym stole w legalnym kasynie naziemnym w Polsce. Firma Bingo Centrum z Katowic uzyskała zgodę ministra finansów na otwarcia kasyna w Częstochowie. Kluczem oczywiście jest zezwolenie. Informację o licencji znajdziemy w dolnym pasku na stronie głównej każdego kasyna. Dla pewności warto poszukać nazwy operatora w ogólnodostępnym rejestrze Curaçao czy Malta Gaming Authority. Kasyno online z licencją umożliwi nam nie tylko bezpieczną grę, lecz również pozwoli na złożenie reklamacji w przypadku sporu. Plusem są także bonusy: free spiny, cashbacki czy bonusy mobilne. Każde kasyno online posiada również całodobową obsługę klienta. Kilka takich kasyn przedstawiamy niżej. Więcej legalnych serwisów znajdziecie w dziale z recenzjami.

 23. works as good lubes but was not responsible for my bfp safe cialis online

 24. Thanks a lot! Great information!
  essay review service best essay writing service in usa paper writing service reddit

 25. what happens when women take viagra At 24 hours after the final treatment with colistin or vancomycin and 72 hours after cisplatin treatment, the animals were euthanized under intraperitoneal pentobarbital sodium anesthesia 50 mg kg body wt or by cervical dislocation

 26. Nicely put, Regards!
  essay writing help service how reliable are essay writing services essay writing customers services

 27. Thanks! Terrific stuff!
  essay writing service australia reviews top uk essay writing services best seo article writing service

 28. With thanks, Numerous stuff.
  essay writers service essay writing service vancouver essay writing service quick

 29. Truly many of beneficial information.
  who has the best essay writing service uk based essay writing services writing a good customer service review

 30. Kudos. Valuable stuff!
  essay writing service dublin essay writing skills essay writing service cheap

 31. Regards! A good amount of tips!
  essay writing service wiki list of essay writing services business school essay writing service

 32. Thanks, I enjoy this!
  history paper writing service best uk essay writing service the ladders resume writing service review

 33. Valuable info. Thanks!
  will writing service singapore online check writing service best resume writing service for engineers

 34. Wonderful data. Regards!
  how do essay writing services work nursing essay writing cheap essay writing services

 35. You actually revealed it fantastically!
  best online essay writing services reviews the basics of essay writing cheap essay writing service fast

 36. You made your point pretty well..
  essay writing service for nursing is essay writing service legal order essay writing service

 37. Awesome facts, Appreciate it!
  best essay writing service 2018 best academic paper writing service pre writing essay examples

 38. With thanks, Lots of information!
  low price essay writing service 6th grade essay writing worksheets best essay writing website

 39. You actually reported this very well.
  cheapest will writing service chinese essay writing service will writing service bishops stortford

 40. Very interesting information!Perfect just what I was looking for!

Write a Reply or Comment